Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделствоото и руралниот развој, ги информира сите земјоделци, занаетчии, мали фарми и фирми дека од денеска почнува да тече подготвителниот рок за прибирање на целокупната документација која е потребна за аплицирање и добивање на финансиска поддршка преку мерката 7 „ Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси“ од ИПАРД 2 програмата.

Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски, информира дека согласно програмата, сите заинтересирани ќе може да поднесат барања за модернизација на постојните или отворање на нови погони за:

„ Производство на прехрамбени производи и пијалоци, занаетчиски дејности, развој на услуги за руралното население како и промоција на руралниот туризам. Ова значи дека со средствата од Мерка 7 „Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси “ ќе може да се отвораат нови или да се модернизираат погони за тестенини, колачи, да се отворат или унапредат фарми за одгледување на зајаци, дивеч, полжави, слатководни риби, насади за дрва и дрвна маса, како и отворање на ресторани кои нудат угостителски услуги и сместувачки капацитети.“ - појаснува Бачовски.

Согласно програмата 65% од прифатливите трошоци за реализиација на инвестициите ќе им бидат вратени на апликантите.

Откако ќе заврши овој рок од 30 дена за подготовка и прибирање на потребната документација за аплицирање, Агенцијата во наредниот период ќе објави повик за Мерка 7 „ Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси “.

Апелираме до сите заинтересирани, при поднесување на апликациите да водат сметка и уште при аплицирање да го достават целиот сет на барана документација која е утврдена согласно Упатството за корисници на средства од ИПАРД 2, Мерка 7. Сите информации околу потребната документација може да се најдат на веб страна на Агенцијата, www.ipardpa.gov.mk.

Преку оваа мерка „Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси“ се создаваат услови за развој на најмоќниот дел од економијата а тоа се малите и микро претпријатија кои се моторот на домашната економија и кои ќе помогнат во развој на руралните средини. Со користење на европските средства од петтата компонента на инструментот за претпристапна помош се унапредува и осовременува домашниот агро-сектор, а со тоа се овозможува зголемено производство, квалитет, како и пласман на домашните земјоделски производи во странство.

Аронијата е овошје со бобичеста форма кое најмногу наликува на плод од боровинка и затоа ја нарекуваат сибирска боровинка. Таа е растение кое расте во облик на грмушка. Нејзиниот плод се јаде, има многу лековито дејство и може да се бере и по два месеци откако ќе созрее. Аронијата не е потребно да се прска бидејќи не може да заболи од болести или вошки. Аронијата е култура која не е многу пребирлива за климатските и почвените услови. Таа е адаптабилна и на сува и на влажна клима, но подобри резултати дава во реони со поумерена влажност во почвата и воздухот. Во текот на зимата надземниот дел издржува температури пониски од -30 до -35 °C. Во наши услови ретко се случуваат вакви температурни ексцеси, па поради тоа, гледано од овој аспект, оваа култура е потполно безбедна од измрзнување во текот на зимата. За оптимален развој на џбунчињата во текот на вегетацијата, потребно е температурната сума да биде над 10°C и од 120 до 150 дена период без појава на мразеви.

За успешно одгледување на оваа култура и постигнување оптимални и квалитетни приноси, количеството врнежи во текот на топлиот период од годината (во наши услови јуни-септември) треба да изнесува над 200 до 300 мм, a во спротивно потребно е да се обезбедат услови за наводнување. Во однос на почвата, не е голем пребирач, успева на песокливи, но и на глинести почви. Не се погодни забарени почви и мочуришта.

Подземните води не треба да бидат поплитки од 1,5 до 2 м. За да се олесни одгледувањето на аронијата, подлогата за калемење треба да биде стара најмалку три години, бидејќи се калеми на висини од околу 100 до 120 см. Поради бавниот раст на калемите, кои се доста скапи, најчесто се одгледува на својот корен, како џбун и тој може да се обликува со резидба, за да не се дозволи голем раст на стеблата, за да се осигури нормална фотосинтеза на сите листови и да се осигури добар принос.

Подготовка на почвата за засадување

За подигнување насад од аронија, почвата треба да биде длабоко изорана и квалитетно обработена. Длабоката обработка на почвата може да се изврши на два начина: со риголовање (со помош на плуг риголер) или длабоко растресување (со помош на разни видови подривачи). На некои типови почви доволно е само да се изврши подривање или самориголовање, а на некои тврди почви, потребно е прво да се изврши подривање, а потоа риголовање.

Кај сите начини на длабока обработка на  почвата, основно е почвата да биде добро растресена и проветрена. Длабоката обработка на почвата на која ќе се подига насад треба да се изврши на длабочина од 40 до 70 см. Најчесто, длабочината на обработката зависи од типот на почвата и од климатските услови.

Густина на садење: шема

Се сади во есен, преку зимата и рано напролет, со услов земјата да не е замрзната и вегетацијата да не е започната. Најчесто се садат едногодишни и двогодишни билки. Најдобра густина на садење, доколку се бере рачно, е 3 х 1,5 м, при што треба да се посадат 2.222 билки по хектар. Доколку бербата ќе се одвива машински, се сади на растојание од 4 x 1 м, при што треба да се посадат 2.500 билки по хектар.

Прaвилно засадување

Големината  на кореновиот систем е во износ 20-30 см, се препорачува потсекување на коренот и должината на кореновиот систем да изнесува од 15-20 см. Се копа дупка од најмалку 40 x 40 x 40 см. Пожелно е да додадете органски материјал, тресет или органско ѓубриво. Се сади на длабочина на која садницата била во расадникот -  длабочина од 20см. Садницата внимателно се нагрлува со ситна и влажна земја и се нагазува околу неа за да се добие добар контакт на коренот и земјата, а да се истисне воздухот. Доколку земјата при садење е сува, треба да се наводни за да се спречи процесот на дехидрација, бидејќи сувата земја ќе ја извлече водата од коренот и ќе се исуши растението пред да започне да расте.

Наводнување

Не се полева со вода додека сонцето е јако. Доцна напладне или рано навечер е најлошо време за вода!!!

Кај нас е тешко да се каже за некоја главна монофлорна природна паша во пролетниот дел. Ваква паша може да се сретне на интензивни култури (маслена репа, сончоглед) и шумска. Од овие три, органското пчеларење може да користи само една, тоа е шумската паша. Рано е да се каже каква ќе биде пролетната главна паша поради ладната пролет. Климатските промени донесоа голема забуна и уназадување на пчелните друштва на вакви временски услови, многу е тешко да се предвиди што ќе биде со некоја главна паша. Има многу промени на нестабилното време (ден сончево, три врнежливо и ладно). Овие временски услови бараат пчелите да бидат скоро цело време во топ форма што може да се одржи единствено со прихрана, а таквата топ-форма при заладување од неколку дена ќе ги доведе друштвата во роев нагон кој тешко може да се спречи, а со појавата на овој нагон, може да дојде и до создавање на многу нови пчелни роеви. Во ваква ситуација, пчеларот често пати не може да најде место каде што ќе ги собере роевите (недоволен број кошници), а и друштвата толку ослабуваат што тешко ќе соберат мед и за своите потреби, а да не зборуваме за  вишок производи (мед и полен).

За да се справат со ваквите проблеми, оние пчелари кои имаат поголем број кошници треба да се постојано присутни на пчеларниците и будно да ги следат: развојот на медоносните растенија, развојот на пчелните друштва и временската прогноза за најмалку една недела. Ова го велам затоа што приносот на мед кај пчелните друштва е директно зависен од бројот на пчели во кошницата, од нивната старост и распоред на работа (излетнички, примачки на медот и пчели дадилки на леглото). Кога сме кај оваа бро