Зачлени се на EFarm.mk. Со тоа ќе имате можност да ги продавате вашите производи и да контактирате со многу купувачи. Со зачленувањето СЕ СОГЛАСУВАШ со условите за приватност кои се наоѓаат ТУКА.