Проектот: „ Поддршка за on line продажба на земјоделците и јакнење на гласот на жените од руралните средини“ кој е поддржан од Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ) во рамките на проектот „Поддршка на диверзификацијата на економските активности во рурални подрачја на Југоисточна Европа“ (СЕДРА).

Проектот е составен од 2 компоненти:

  1. Развој и промоција на капацитетите поврзани со on-line промоција и продажба на агро-прехранбени производи преку платформата Е-фарма
  2. Развој на женското лидерство и претприемништво во руралните средини

Првата компонента на проектот се фокусира на подобрување на можностите за маркетинг за земјоделците (производители на земјоделски производи), како и за малите даватели на услуги во туризмот и занаетчиските производители.

Втората компонента на проектот се фокусира на подигање на свеста на жените во руралните области за законските права на сопственост, како и унапредување на женското лидерство и претприемништво како предуслов за економско зајакнување на руралните жени, како важен сегмент за економски развој на руралните области во Република Северна Македонија.