Бранко Трајковски

  • Адреса: с. Рлевци
  • Град: Велес
  • Лице за контакт: Бранко Трајковски
  • Телефон: +38970315893
Бранко Трајковски има пчеларник во село Ралевци, велешко, од над 100 кошници од кои произведува и продава мед и пчелни производи.