Алејна Пајазит

  • Адреса: с. Количани, скопско
  • Град: Скопје
  • Лице за контакт: Алејна Пајазит
  • Телефон: 071/277-868
Алеjна Пајазит е земјоделец од с. Количани, скопско. Заедно со своето четиричлено семејство негуваат стока (крави и коњи), кои се извор на нивната егзистенција. Од кравите добиваат млеко и месо, а коњите ги користат за обработка на земјиште.