Аце Заеков

  • Адреса: Градско
  • Град: Градско
  • Лице за контакт: Аце Заеков
  • Телефон: +38970555671
  • Facebook
Аце Заеков живее во Градско, каде годишно произведува и продава 60 тони винско грозје - бело и црно, бостан, 25 тони и раногрдинарски производи, 50 тони, ран домат и 80 тони рани краставици.