Јулијана Велковиќ

  • Адреса: с.Пепелиште
  • Град: Неготино
  • Лице за контакт: Јулијана Велковиќ
  • Телефон: +38971355725
  • Facebook
Јулијана Велковиќ од Неготинското село Пепелиште произведува и продава 100 тони бостан и дињи а покрај тоа продава и домашно произведен маџун.